Säännöt

Gospel Riders moottoripyöräkerho ry

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisen elämänkäsityksen periaatteella moottoripyöräilijöiden ja moottoripyöräilystä kiinnostuneiden keskuudessa tukemalla jäsentensä hengellistä kasvua ja kehittämällä heidän vastuuntuntoaan ja ajotaitoaan liikenteessä muun muassa
- järjestämällä hengellisiä kokoontumisajoja ja hengellisiä tilaisuuksia 
- järjestämällä erilaisia ajotaitokilpailuja, kursseja ja toiminnan esittelynäytöksiä
- järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia
- julkaisemalla kerholehteä.

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet ovat päihteettömiä. Jäsenet sitoutuvat päihteettömyyteen kerhon tunnuksissa esiintyessään.

Yhdistys toimii yhteiskristilliseltä pohjalta puuttumatta eri kirkkokuntien välisiin tunnustuksellisiin mielipide-eroihin. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3  § JÄSENET

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kristillisestä toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Yhdistysjäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys,
•    jonka tarkoitus on yhtenevä yhdistyksen tarkoituksen kanssa
•    joka toiminnassaan sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä
•    jonka nimen ja säännöt yhdistyksen hallitus ennen kyseisen yhdistyksen rekisteröintiä hyväksyy ja
•    jonka jäsenistöön kuuluu vain Gospel Riders -moottoripyöräkerhon jäseniä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Henkilö- , yhdistys- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Henkilö- , yhdistys- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää syyskokous.

Hallitus voi myöntää ainaisjäsenyyden ansioituneelle kerhon henkilöjäsenelle. Ainaisjäseneltä ei kerätä jäsenmaksua.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa ja yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen eroaminen tai erottaminen astuu voimaan heti. Samoin kerhon tunnusten käyttöoikeus lakkaa heti eroamisen tai erottamisen yhteydessä. Eronneen tai erotetun jäsenen maksamaa jäsenmaksua kyseiseltä toimintavuodelta ei palauteta.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen  hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut  puheenjohtaja  sekä neljästä kahdeksaan  jäsentä. Lisäksi valitaan kahdesta neljään varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,  sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan. Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen  vähintään kolmen jäsenistä ollessa saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa  arpa.

5 § YHDISTYKSEN  NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen  nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai  varapuheenjohtaja.

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi  on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava  toiminnantarkastajille   viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien  toimikausi on valintaa seuraava tilikausi.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea kuukautta ja viimeistään  kaksi viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle taikka julkaisemalla kutsu yhdistyksen kerholehdessä tai julkaisemalla kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen kotisivuilla.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä joulukuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta  tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä on sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.  Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jokaisella henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Yhdistys- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksessa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee  kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokous avataan 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös,  hallituksen laatima toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa  mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallitus 4 §:n mukaan.
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. 

Mikäli yhdistyksen toiminnan laajuuden perusteella tilintarkastuslainsäädäntö edellyttää tilintarkastajien valitsemista valitaan toiminnantarkastajien sijasta  kaksi tilitarkastajaa ja heille varamiehet, jolloin tilintarkastajien toimikauteen sovelletaan  6 §:ää.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

   

  Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa kokouksessa, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puoltaa yhdistyksen purkamista. 
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään sisälähetystyön tukemiseksi yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.